Защо отново говорим за играта?… Защото именно чрез играта детето се свързва с другия, докато изразява себе си.

Не са малко и предизвикателствата, които срещат родителите в този процес. Основните задачи, които стоят пред близките при общуването им с детето, е да подпомогнат неговото психично развитие още от най-ранна възраст.

Тази отговорна родителска мисия ни подтикна да се обърнем отново към значимостта на играта в процеса на общуване и израстване.

При постъпването си в училище за адаптацията на детето е важно то свободно да може да общува с връстниците си, с учителя, с непознати хора. Във всяко едно от тези връзки детето заема определена роля, която е различна за всеки отделен случай, т.е. то по един начин ще общува с връстниците си, по друг с учителя, по трети с непознат и т.н. Тези различни роли предполагат то да владее богат инструментариум от начини и средства за общуване. Освен това подпомагащо адаптацията на  детето в новата среда е умението да изразява свободно мислите и чувствата си, така че слушателят да може да го разбере; да може да задава въпроси, така, че да е ясно това, за което пита и т,н.

На практика по-голям е процентът на децата, които са способни да реализират поставените по-горе задачи. При всички случаи обаче, по-добрата езикова подготовка, по-добрите говорни умения са основополагаща предпоставка за успешно изявяване на детето в училище и постигане на по-високи учебни резултати.

Играта заема своето особено и подобаващо място при обучението на малките и големите деца. Чрез нея те се приобщават към дейността на възрастните, заимстват техните мотиви, спазват правила на поведение, бихме казали, че формират и основни нравствени качества. Игровата дейност е свързана с психическите процеси – налице са качествени изменения в детската личност според възрастовите особености.

Един от най-значимите аспекти на играта, когато тя е предложена или контролирана от възрастните е възпитателната й роля при развитието на подрастващите.

Познавателната стойност се осъществява в усвояването на различни знания и умения в една или друга игрова област. Интелектуалните игри решават преки задачи на умственото възпитание, като формират предпоставки за религиозно възпитание и мироглед, определящи детската индивидуалност.

Нещо повече – игрите по правила определят постигането на специфичната игрова цел – победата. В тях е налице сблъсък най-малко между двама играчи или два отбора по повод на решаването на игровата задача или сблъсък на играещото дете с познавателното съдържание. Спазването на правила осигурява проявата на автодидактизъм и самостоятелно мислене на децата.

Основна и водеща дейност в предучилищна възраст е играта. Чрез нея се  създава психологически комфорт и условия за себеизразяване.

Игровият замисъл в началната училищна възраст има вече по-усложнен интелектуален и познавателен характер. Учениците, благодарение на натрупаните знания и умения от предучилищна възраст, са в състояние да играят дидактични игри, чийто замисъл предполага конкретизиране и осъществяване на връзката между различните сфери на знанието. Опериране с по-голям обем знания и понятия, разширяване, затвърдяване и обобщаване на усвоените умствени и нравствено-етични действия и по-активната изява на мисленето и нравствено-интелектуални форми на поведение.

Игрите намират място и при по големите деца. Ученето в процеса на играта е силно емоционално обагрено – за или против и рядко неутрално. Игрите могат да бъдат вдъхновяващи, добри, лоши или дори отблъскващи. Те имат две области: емоционална област: лична (вътрешна) мотивация; съревнование; любопитство; увереност -неувереност и когнитивна област: значим, релевантен контекст; активно участие в диалогова история; организация; различни ситуации; обратна връзка; подпомагане на учениците в организацията на знанието.

Играта спомага за ефективното насърчаване на комуникацията. Това е особено подходящ метод за по-свити ученици или за участници, които не се познават. Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи: активност, динамичност, занимателност, изпълнение на роли, колективен характер (работа в екип), моделиране на дейността, обратна връзка, проблемност, съревнователност, резултативност, самостоятелност, системност. При нарушаването на тези принципи се получават грешки, от които най-често срещаната е игра заради самата игра, когато се пренебрегне учебната цел.

За децата в начална училищна възраст, особено подходяща е ролевата игра. При нея, учениците са склонни да сливат в съзнанието си хипотетичното и реалното по отношение на някаква дейност или функция и в резултат играейки, я изучават.

В основата на ролевите игри е разбирането за социалните роли. Те се разглеждат като форми на поведение, чрез които индивидът изучава и изгражда социалния си живот. Което е именно способността за социализация у детето.

Играта спомага за цялостното психо-емоционално развитие на детето, като същевременно е основа, на която стъпва изграждането на бъдещите отношения на детето.

 

Източници:

  1. Маджаров, Г., Индивидуално развитие на психиката. Онтогенезис, Велико Търново, 2001
  2. Минчев, Б., Обща психология. София, Сиела, 2006
  3. Стаматов, Р., Детска психология. Пловдив, Хермес, 2000.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *